لوله پلیکا ۶ متریمی تواند باعث آتش سوزی های عظیم شود

با استفاده از رابطه مشتق شده (8) برای مقادیر مفروض نرخ جریان آب Q و مقادیر واقعی اندازه گیری اختلاف فشار Δp در هر لوله، زبری مطلق k دیواره داخلی خط لوله پلیکا ۶ متری برای لوله جدید و لوله های بعد از بهره برداری 30 ساله به عنوان تابعی از عدد Reynolds محاسبه و ارائه شد.

عدد رینولدز به سرعت جریان حجم آب، قطر داخلی لوله و ضریب ویسکوزیته سینماتیک آب بستگی دارد، بنابراین به خوبی شرایط جریان هیدرولیک آب در لوله‌های مورد بررسی را توصیف می‌کند.

بنابراین، محققان ناهمواری دیواره های لوله داخلی را به عنوان تابعی از عدد رینولدز تجزیه و تحلیل می کنند. مقادیر تعیین شده زبری مطلق k دیواره لوله داخلی ثابت نیستند، اما با افزایش عدد رینولدز تا Re = 6∙104 کاهش می یابند.

لوله

پس از فراتر رفتن از این مقدار، زبری مطلق تعیین شده دیواره لوله داخلی پایدار است و برای لوله های مورد بررسی پس از بهره برداری 30 ساله به طور متوسط برابر با k = 27.6 میلی متر (0.92 میلی متر در سال) است (برای لوله ها: nr 1-25.9 mm).

(0.86 میلی متر در سال)؛ nr 2-32.7 میلی متر (1.09 میلی متر در سال)؛ nr 3-24.2 میلی متر (0.81 میلی متر در سال)). سایر نویسندگان نیز افزایش قابل توجهی از زبری لوله را پس از یک سال بهره برداری طولانی ارائه می دهند.

به عنوان مثال، Annus و Vassiljev اطلاع دادند که پس از 41 سال بهره برداری، زبری برابر با 36 میلی متر (0.86 میلی متر در سال) بود. سایر محققان افزایش حتی بالاتری را در سطح 2.13 میلی متر در سال ارائه می دهند.

مقادیر نظری زبری محاسبه شده بر اساس فرمول های شهزاد و جیمز و پلکا برای لوله های چدنی پس از بهره برداری 30 ساله در محدوده 2.55 میلی متر تا 5.08 میلی متر در نوسان است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.