ادوات کشاورزی شخم زن می تواند باعث ریزش کوه شود

در ادوات کشاورزی شخم زن که برای شخم زدن استفاده می شود از لبه دیسک به گونه ای که کانتور دندان های جلو در ناحیه کار کانتور خم شده دندان های عقب قرار گیرد و لبه ناحیه کار جفت برش مجاور همپوشانی داشته باشد.

در اطراف محیط دیسک نصب می شود و سطوح جانبی کاترها با شکافی برای جداسازی خاک با ریزش یا اکستروژن در چرخه بعدی کار ابزار قرار می گیرند و کاترهای چپ و راست در ابزار نصب می شوند.

را می توان به صورت جفت به صورت موازی هم به شکل گوه در جهت حرکت و هم در جهت مخالف با دندانه های مستقر در جهات مخالف مرتب کرد.

در حالی که می توان از یک طرح ترکیبی در دستگاه استفاده کرد، به عنوان مثال، در یک طرف، یک چاک دهنده سوزنی چاقو در امتداد لبه دیسک نصب شده است، و در طرف دیگر، دوازده برش کشت به صورت سری در امتداد لبه دیسک نصب شده است.

محصولات کشاورزی

و هنگامی که یک چاک دهنده در یک طرف دیسک قرار می گیرد، عرض گیره در انتهای چاقوها و سوزن ها 60 میلی متر است و عرض کل ابزار جمع آوری شده با کاترهای پرورشی 150 میلی متر است که با کاترهای پرورشی مونتاژ شده است.

در هر دو طرف در امتداد لبه دیسک 190 میلی متر با حرکت مستقیم ابزار. کولتیواتور همچنین دارای یک آداپتور فلنج قابل تعویض برای هر دیسک است که به طور محکم در محیط میانی دیسک در سوراخ‌های نصب ثابت می‌شود، آداپتور فلنج به شکل گرد بوده و دارای انتهای فلنج جلویی صاف نسبت به محور عمودی است.

به عنوان مثال، در زاویه 8 درجه، و محکم به دیسک بسته شده است، که در آن دیسک و آداپتور فلنج با امکان چرخش مفصل از طریق زاویه 180 درجه و حرکت از محور عمودی در جهات مخالف در یک زاویه نصب شده اند.